Struktura Organizative

Në përputhje me Ligjin Nr. 03/L-087, KMDK SH.A, ë nga Kryeshefi Ekzekutiv i cili i përgjigjet drejtpërsëdrejti Bordit të Drejtorëve. Me qëllim të menaxhimit më efiçent dhe efektiv, BD ka aprovuar strukturën organizative të ndërmarrjes dhe rregulloret e brendshme në bazë te të cilave kjo strukturë përbëhet prej tre Departamenteve, të cilat janë përgjegjëse për ofrimin e mbështetjes menaxhmentit të Kompanisë. Departamentet përgjegjëse për ofrimin e mbështetjes menaxhmentit të Kompanisë janë: Departamenti i Operativës, Departamenti i Administratës dhe Departamenti i Prokurimit. Me zgjerimin e veprimtarisë, Kompania planifikon të rris numrin e punëtorëve sipas nevojave. Zyrtari per sinjalizim Fatos Hamzaj [email protected]